Strona główna lub słowa kluczowe
Kontakt

+48 506 102 980

kop-eko@wp.pl

Kompostownia

     Posiadamy decyzje na odbiór prawie wszystkich rodzajów odpadów biodegradowalnych, w tym oczywiście wszelakich rodzajów osadów ściekowych od wytwórców komunalnych i komercyjnych.

 KOD ODPADURODZAJ ODPADU
1.02 01 06Odchody zwierzęce
2.02 01 07Odpady z gospodarki leśnej
3.02 01 83Odpady z upraw hydroponicznych
4.02 01 99Inne nie wymienione odpady
5.02 02 01Odpady z mycia i przygotowywania surowców
6.02 02 04Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
7.02 02 82Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
8.02 02 99Inne niewymienione odpady
9.02 03 01Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
10.02 03 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
11.02 03 81Odpady z produkcji pasz roślinnych
12.02 03 82Odpady tytoniowe
13.02 03 99Inne nie wymienione odpady
14.02 04 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
15.02 05 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
16.02 05 02Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
17.02 05 80Odpadowa serwatka
18.02 06 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
19.02 06 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
20.02 07 01Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
21.02 07 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
22.02 07 80Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
23.02 07 99Inne nie wymienione odpady
24.03 01 01Odpady kory i korka
25.03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
26.03 03 01Odpady z kory i drewna
27.03 03 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
28.04 01 07Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
29.10 01 03Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej
30.10 01 99Inne nie wymienione odpady
31.10 12 13Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
32.15 01 01Opakowania z papieru i tektury (wyłącznie niezadrukowany lub słabo zadrukowany czysty papier i tektura)
33.15 01 03Opakowania z drewna
34.16 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
35.16 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
36.19 01 14Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
37.19 05 01Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
38.19 05 02Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
39.19 05 03Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)
40.19 05 99Inne niewymienione odpady
41.19 06 04Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
42.19 06 05Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
43.19 06 06Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
44.19 06 99Inne niewymienione odpady
45.19 08 01Skratki
46.19 08 02Zawartość piaskowników
47.19 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
48.19 08 14Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
49.19 09 01Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
50.19 09 02Osady z klarowania wody 
51.19 12 01Papier i tektura
52.19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 
53.20 01 01Papier i tektura
54.20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie
55.20 03 04Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

© Copyright by www.kop-eko.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone!